تاریخ درج مطلب:1393/11/01 ساعت:08:00:00 تعداد بازدید: 23626

احیای مجدد وزارت بازرگانی نیاز امروز توسعه تجارت

نامهربانی با صادركنندگان خراسان رضوی

وزیر صنعت حاضر نیست به شکست سیاست‌هایش در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند

صادرات را باور ندارند

در پایان مراسم بیستمین سالروز ملی صادرات

صادرات همواره باید با رقابت در داخل همراه باشد

  • اخبار
  • نمایشگاه و هیات
  • کشورهای هدف
  • مقاله مصاحبه گزارش