تاریخ درج مطلب: ساعت: تعداد بازدید: 2970

مقدمه
به منظور ساماندهي صادرات کالا و خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري و توليد و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اين گونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقيقي و حقوقي عضو، اتحاديه صادرکنندگان استان خراسان به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مطابق با نماد ذيل تشکيل مي گردد:

فصل اول: کليات

ماده1- هويت
اتحاديه صادرکنندگان استان خراسان که در اين اساسنامه اختصارا اتحاديه ناميده مي شود، دراجراي بند (ک) ماده (5) قانون بازرگاني و صنايع و معادن ايران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحيه 15/9/1373) و با موافقت و نظارت اتاق ايران و با حداقل 25نفر عضو تشکيل ميشود و داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي مي باشد و به صورت صنفي و غيرانتفاعي فعاليت مي نمايد.
ماده2- تابعيت:
تابعيت اتحاديه ايراني است.
ماده3- اقامتگاه:
اقامتگاه قانوني اتحاديه در شهر مشهد مي باشد.
تبصره: در صورت تغيير اقامتگاه قانوني اتحاديه در روزنامه کثيرالانتشار منتخب آگاهي و کتبا به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد رسيد.
ماده4- حوزه فعاليت:
حوزه فعاليت اتحاديه در سراسر خراسان است. اتحاديه مي تواند پس از تصويب هيات مديره و تاييد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درشهرستانها عنداللزم نمايندگي داير نمايد.
تبصره: شرايط تشکيل شعب و نمايندگي مي بايست مطابق با آيين نامه هاي اجرايي ذيربط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد.
ماده5- مدت:
مدت فعاليت اتحاديه نامحدود است.

فصل دوم: اهداف

ماده6- اهداف اتحاديه عبارتند از:
1. تلاش براي ساماندهي صادرات و بهبود کيفيت خدمات دهي اعضاء.
2. بازاريابي مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قيمت، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضا، با بهره گيري از آخرين رهيافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توسعه صادرات
3. مشارکت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق ايران.
4. ايجاد ارتباط با بانکها و سازمانها اعتباري کشور و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء.
5. ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف اتحاديه، فعاليتهاي صادراتي اعضا، و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبکه اطلاع رساني و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي تخصصي.
6. فعاليت براي جذب و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در اتحاديه.
7. ارتقاء اعتبار و حيثيت اعضاء اتحاديه از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو.
8. انجام هر گونه فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي در داخل و خارج کشور درچهارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف اتحاديه.
9. تلاش براي توسعه صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.
10. کمک به تحقق هدفهاي کمي و کيفي تعيين شده براي صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه
11. حمايت از منافع مشترک اعضاء.
12. ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.
13. تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از توليد که زمينه افزايش صدور کالا، ياخدمات را فراهم مي کند.
14. جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط کميته انضباطي اتاق ايران.
15. تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني کالاها و يا خدمات صادراتي کشور و ايجاد فرصت هاي مناسب براي کليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها.
16. مشارکت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز صادرات کالاها و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه و کنترل آن از طريق تاسيس شرکتهاي بازرسي
17. کوشش در جهت رفع اختلافات في ما بين اعضاء و عنداللزوم از طريق حکميت مرکز داوري اتاق ايران.
18. معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.
19. اجراي آن دسته از وظايف اجرائي مرتبط با صادرات وزرتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي که به اتحاديه تفويض مي شود.
20. تهيه گزارشات هر شش ماه يک بار از عملکرد اتحاديه و ارزيابي آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران
21. ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشکلات صادرات گروه کالايي و يا خدماتي موضوع فعاليت اتحاديه مربوطه به نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع.
22. برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي، صنعتي و تجارتي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت اتحاديه.
23. برگزاري و يا حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف اتحاديه

24. کوشش براي جذب سرمايه، فن آوري، مديريت، دانش فني و نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاء زمينه هاي موضوع فعاليت اتحاديه.
25. الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحاديه و همکاري مستمر با کميته انضباطي اتاق ايران.
26. افدام در جهت تشکيل صندوف غير دولتي توسعه صادرات استان خراسان رضوي.
27. اقدام در جهت ايجاد مراکز دائم تجاري در بازارهاي هدف.
28. دعوت از هيئتهاي خارجي و همچنين اعزام هيئتهاي بازاريابي به بازارهاي هدف.
29. اقدام در جهت صادرات خدمات در بخشهاي آموزشي- کشاورزي- فني مهندسي.
30. تلاش در جهت ايجاد انجمن متخصص بازرگاني استان خراسان رضوي.
31. ايجاد سايت اطلاع رساني صادر کنندگان و ارائه خدمات نرم افزاري.
32. تلاش در جهت ارتقاء صادرات غير نفتي استان از طريق تجارت الکترونيک و ايجاد زير ساختهاي لازم در اين زمينه.

فصل سوم: عضويت و شرايط آن

ماده 7- کليه صادرکنندگان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند به عضويت اتحاديه درآيند.
تبصره1- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني خارج از کشور مي توانند به عضويت اتحاديه درآيند.
تبصره2- اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن کشور مي توانند با رعايت مقررات مربوط به عضويت اتحاديه درآيند.

ماده8- انواع عضويت عبارت است از:
الف- اصلي: شامل افراد حقيقي و حقوقي است که مستقيما مشغول فعاليت در امور مربوط به اتحاديه مي باشند.
ب- وابسته: شامل افراد حقيقي و حقوقي است که به صورت غير مستقيم در خدمت فعاليتهاي اصلي اتحاديه مي باشند.
ج- موقت: شامل آن دسته از افراد حقيقي (دانشگاهي يا بدون معرف) که بنا بر انگيزه و علاقه شخصي درخواست عضويت دارند.
تبصره: حضور اعضاي موقت در جلسات اتحاديه بدون حق راي خواهد بود.
ماده 9- عضويت اشخاص حقوقي منوط به تابعيت ايراني با مراعات ماده 21 قانون تجارت با دارا بودن کارت عضويت در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن مي باشد.

ماده 10- شرايط پذيرش عضويت اشخاص حقيقي
الف- تابعيت ايراني
ب- متدين به يکي از اديان رسمي کشور
ج- داشتن کارت معتبر عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.
د- دارا بودن سابقه فعاليت صادراتي در زمينه موضوع اتحاديه با تاييد دو نفر از اعضاي اتحاديه

ماده 11- کليه اعضاء اتحاديه موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آيين نامه هاي مصوب هيات مديره و مقيد به همکاري جهت دستيابي به اهداف اتحاديه مي باشند.

فصل چهارم: ارکان

ماده 12- ارکان اتحاديه عبارتند از:
مجمع عمومي
هيات مديره
بازرس
ماده 13- مجمع عمومي
مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري و متشکل از اعضاء يا نمايندگان رسمي آنان مي باشد.
1. تشکيل مجمع عمومي با يک بار درج آگهي در يکي از جرايد کثيرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومي و با اعلام روز و ساعت ومحل برگزاري مجمع صورت مي پذيرد. ضمنا دعوتنامه جداگانه اي با امضاء يکي از اعضاء هيئت مديره يا دبير يا بازرس براي اعضاء ارسال مي گردد.
2. اشخاص حقوقي عضو اتحاديه براي شرکت در جلسات مجمع عمومي يک نفر را کتبا به عنوان نماينده تام الاختيار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور و با مهر شرکت معرفي مي نمايند.
3. جلسه مجمع عمومي (عادي و عادي فوق العاده) با شرکت اکثريت مطلق اعضاء (نصف به علاوه يک) رسميت پيدا مي کند و مصوبات آن با اکثريت مطلق آراء حاضرين (نصف به علاوه يک) معتبر مي باشد.
4. اخذ راي در مجامع عمومي اتحاديه به صورت کتبي و مخفي مي باشد.
5. با رسميت يافتن مجمع در ابتدا از ميان حاضرين مسن ترين فرد جلسه به عنوان رئيس سني اداره جلسه را به عهده مي گيرد و بلافاصله جهت انتخاب يک رئيس، يک منشي و دو ناظر براي مجمع اخذ راي به عمل خواهد آمد. سپس هيئت رئيسه انتخابي اداره جلسه مجمع را به عهده مي گيرد.
6. منشي در ابتدا اسامي حاضرين در جلسه مجمع را طي صورتجلسه اي به امضاء هيئت رئيسه مي رساند. همچنين منشي موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصميمات مجمع مي باشد.
7. مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه اتحاديه براي کليه اعضاء لازم الاتباع مي باشد.
8. حضور نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در کليه جلسات مجمع عمومي(عادي و فوق العاده) به عنوان ناظر ضروري است و بدون حق راي اظهار نظر خواهد نمود.
9. اتحاديه موظف است رونوشتي از کليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق العاده) را براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال نمايد.

ماده 14- مجامع عمومي بر دو نوعند:
مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي فوق العاده
ماده 15- مجمع عمومي اتحاديه يک نوبت در سال (ترجيحا در سه ماهه اول سال هجري شمسي)طبق ماده 14 تشکيل مي گردد. تشکيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 16- وظايف مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده به شرح زير است:
1. استماع گزارش هيئت مديره درباره عملکرد سال گذشته.
2. استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيلان سال گذشته و بودجه سال جاري و تصويب آنها.
3. تصويب پيشنهاد هيئت مديره در مورد مبلغ ورود و حق عضويت سالانه اعضاء.
4. استماع گزارش بازرس.
5. تصويب ترازنامه و گزارش مالي سالانه هيئت مديره.
6. تعيين خط مشي اتحاديه و بررسي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيئت مديره براي سال جاري.
7. انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل اعضاء هيئت مديره و بازرس که مدت ماموريت آنها خاتمه يافته، يا مستعفي شده اند و يا فوت نموده اند
8. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار

ماده 17- هيئت مديره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاري اعضاي هيئت مديره اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي وفق ماده 13 بنمايد. در هر صورت تا زمان تشکيل هيات مديره جديد، هيات مديره قبلي داراي مسئوليت خواهد بود و درصورت عدم دعوت به مجمع توسط هيات مديره اتحاديه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي تواند نسبت به تشکيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

ماده 18- مجمع عمومي به طور فوق العاده در موقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرس يا درخواست نصف به علاوه يک از اعضاء اتحاديه با رعايت ماده 13 اساسنامه تشکيل مي گردد.

ماده 19- مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اتحاديه و يا نمايندگان قانوني آن رسميت پيدا مي کند و تصميمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصويب مي شود.

ماده 20- با تشخيص ضرورت تشکيل مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هيئت مديره اعلام و هيئت مديره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ وصول درخواست بازرس، از اعضاء اتحاديه وفق ماده 13 براي تشکيل مجمع عمومي دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف بازرس مي تواند راسا با رعايت ماده 13 اقدام نمايد.

ماده 21- با درخواست کتبي حداقل نصف به علاوه يک اعضاء اتحاديه مبني بر تشکيل مجمع عادي به طور فوق العاده و يا مجمع فوق العاده، هيئت مديره اتحاديه بايد حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ دريافت تقاضاي کتبي اعضاء را جهت تشکيل مجمع طبق ماده 13 دعوت نمايد، در صورت استنکاف هيئت مديره درخواست کنندگان مي توانند دعوت مجمع عمومي فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 13 از اعضاء دعوت نمايد و چنانچه بازرس نيز امتناع نمايد، درخواست کنندگان مستقيما نسبت به دعوت از اعضاء براي تشکيل مجمع عمومي با رعايت کليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام مي نمايند.

ماده 22- در صورت عدم رسميت يافتن هر يک از جلسات مجمع عمومي به علت حد نصاب، حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدي با رعايت ماده 13 از نظر درج آگهي در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسميت خواهد داشت.

ماده 23- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از:
الف- تغيير و اصلاح اساسنامه اتحاديه
ب- عزل انفرادي يا جمعي هيات مديره و يا بازرسان
ج- انحلال اتحاديه و انتخاب اعضاء هيئت تصفيه
ماده 24- هيئت مديره:
اتحاديه به وسيله هيئت مديره اي مرکب از هفت يا نه و يا يازده نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل از اعضاء صاحب کارت بازرگاي (کارت عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن) که به وسيله مجمع عمومي عادي و يا عادي به صورت فوق العاده از بين اعضاء و يا نمايندگان قانوني آنان براي مدت سه سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.
1. بعد از اختتام دوره ماموريت هيئت مديره تا انتخاب هيئت مديره جديد، کليه مسئوليت ها همچنان به عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.
2. انتخاب هر يک از اعضاي هيئت مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بلا مانع است.

ماده 25- شرايط عضويت در هيئت مديره:
الف- دارا بودن تابعيت ايراني
ب- داشتن حسن شهرت
ج- متدين به يکي از اديان رسمي کشور
د- ارائه معرفي نامه کتبي (براي اشخاص حقوقي)

ماده 26- داوطلب عضويت در هيئت مديره موظف است از 15 روز قبل از تشکيل مجمع درخواست کتبي خود را همراه با مدارک مورد نياز به اتاق ايران و اتحاديه تسليم نمايد.
تبصره: بررسي واجد شرايط بودن داوطلبان عضويت در هيئت مديره قبل از تشکيل اولين مجمع عمومي عادي توسط هيئت موسس و پس از آن به وسيله هيئت مديره هاي منتخب صورت مي گيرد. هيات مديره موظف است واجد شرايط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دريافت درخوست به اطلاع او برساند و در صورت تسليم اعتراض توسط فرد ياد شده تا مدت يک هفته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، بررسي لازم صورت مي پذيرد و نظر اتاق ايران لازم الاجرا مي باشد.

ماده 27- در صورت استعفاء از عضويت، اخراج و يا انحلال شرکت عضوي که نماينده آن در ارکان اتحاديه داراي سمتي است، ماموريت آن نماينده نيز به تبع شرکت متنوع وي منتفي و زايل خواهد شد.

ماده 28- چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس از انتخاب در ارکان اتحاديه به هر دليلي از عضويت در شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت به خودي خود از سمتي که در اتحاديه دارد معزول و هيچ گونه سمتي در اتحاديه نخواهد داشت. و سمت نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز، برابر مقررات، انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده 29- زايل شدن موردي از بندهاي ماده 25 براي هر يک از اعضاء هيئت مديره در طول دوره ماموريت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده 30- در صورت استعفا و يا فوت و يا عزل نصف به اضافه يک اعضاي هيئت مديره انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد.

ماده 31- هيئت مديره در اولين جلسه اي که حداکثر ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشکيل مي شود از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس دو نفر را به عنوان نائب رئيس، يک نفر را به عنوان خزانه دار و يک نفر را به عنوان منشي انتخاب خواهد نمود.
تبصره: رئيس هيات مديره رئيس اتحاديه نيز مي باشد.

ماده 32- مدت تصدي هر يک از سمت هاي اعضاي هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. متصديان هر يک از سمت ها توسط هيئت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخاب مي باشند.
ماده 33- هيئت مديره در مقاطعي که مشخص مي نمايد و يا در مواقع ضروري به دعوت کتبي رئيس يا نواب رئيس تشکيل خواهد داد. جلسات هيئت مديره در مرکز اصلي اتحاديه يا درمحل ديگري که در دعوت نامه معين شده تشکيل خواهد شد.

ماده 34- در صورت استعفاء فوت و يا عزل هر يک از اعضاء هيئت مديره، عضو علي البدلي که در انتخابات راي بيشتري داشته است، براي باقيمانده دوره هيئت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتي که اعضاء علي البدل داراي آراء مساوي باشند انتخاب در هيئت مديره به قيد قرعه به عمل خواهد آمد.
تبصره1: غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت در هيئت مديره خواهد بود.
تبصره2: تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت، حداقل با دو سوم اعضاء هيئت مديره مي باشد.

ماده 35- جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاي داراي حق راي رسميت پيدا مي کند.

ماده 36- اداره جلسات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره و در صورت غيبت او با نواب رئيس است. در صورت غيبت رئيس و نائب رئيس، ساير اعضاي هيئت مديره يک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رئيس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده- 37 مصوبات هيئت مديره با راي اکثرت نصف به اضافه يک حاضرين در جلسه (غير از مفاد تبصره 2 ماده 34) معتبر خواهد بود.

ماده - 38 صورت مذاکرات و تصميمات هيئت مديره در دفتر ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد.

ماده 39- شرکت اعضاء علي البدل و بازرس در جلسات هيئت مديره بلامانع است ولي حق راي نخواهند داشت.

ماده 40- هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج، يک نفر شخص حقيقي را به صورت موظف به عنوان دبير انتخاب نمايد.

تبصره1: هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس هيات مديره تفويض نمايد.
تبصره 2: در صورتي که دبير عضو هيئت مديره باشد دوره دبير او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره 3: در صورتي که دبير عضو هيات مديره نباشد، حق شرکت در جلسات هيات مديره را بدون حق راي دارد.

ماده 41- براي انجام امور اداري اتحاديه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحرير و تکثير آن، طبقه بندي و ضبط و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق اتحاديه تهيه امار و اطلاعات مورد نياز و حفاظت آن جمع آوري قوانين و آئين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با فعاليت اتحاديه، تشکيل پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت آنها، انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار آگهي ها و ارسال دعوت نامه، اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه، اخذ معرفي نامه هاي نمايندگان شرکتهاي عضو براي ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم براي تشکيل مجامع عمومي، تنظيم پرسشنامه هاي لازم براي استخدام کارکنان مورد نياز، کنترل کيفيت عملکرد و حضور و غياب کارکنان، نگهداري و حفظ اموال و اثاثيه اتحاديه و تعمير و سرويس به موقع آن، تهيه گزارشات اداري در مورد کارهاي دردست اجرا و مسائل داخل اتحاديه، اجراي مصوبات در اتحاديه و هر اقدامي که عرفا براي اداره امور اتحاديه ضروري باشد دبيرخانه اي تحت سرپرستي دبير زير نظر رئيس هيات مديره تاسيس مي گردد.

ماده 42- وظايف و اختيارات و حدود مسئوليت هيئت مديره:
هيئت مديره نماينده قانوني اتحاديه است و از کليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتحاديه برخوردار است وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح مي باشد:
1. افتتاح حساب جاري به نام اتحاديه در بانکهاي مجاز و واريز کليه وجوهات اتحاديه و پرداخت هزينه ها از اين حساب و در صورت لزوم تحصيل وام.
2. انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي.
3. عقد هر گونه قرار داد و تبديل و تغيير آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غير منقول به نام و حساب اتحاديه بدون قصد و انگيزه تجاري در جذب و جلب منفعت.
4. اداره امور مالي اتحاديه که سرپرستي آنان با خزانه دار است.
5. دريافت مطالبات اتحاديه و پرداخت ديون آن.
6. استخدام و عزل و نصب دبير و کارکنان اتحاديه و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و ساير پرداختها، ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام مطابق قوانين موضوعه کشور.
7. اقامه استرداد هر گونه دعوي حقوقي و کيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسي از حق تجديد نظر در دادگاههاي استان و ديوان عالي کشور، مصالح، تعيين وکيل، سازش، استفاده از حقوق و تکاليف مربوط به داوري.
8. اقدام به هر نوع از اموري که در چارچوب قوانين و مقررات موضوع اجراي آن از سوي مقامات دولتي جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه واگذار مي گردد.
9. انجام اموري که طبق موازين براي اداره اتحاديه و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
10. تعيين و اعزام نماينده به کميته هاي همکاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني با رعايت شرايط مندرج در آئين نامه هاي مربوطه.
11. تهيه، تدوين و تصويب مقررات و آئين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور اتحاديه در چهارچوب اساسنامه و اختيارات تفويضي
12. تدوين پيش نويس بودجه اتحاديه براي تصويب از طريق مجامع مربوطه.
13. تهيه صورت دارائي و ديون اتحاديه پس از انقضاي سال مالي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملکردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي.
14. هيئت مديره مي تواند عضو متخطي از اهداف و مقررات اساسنامه اتحاديه را از عضويت در اتحاديه اخراج نمايد و علت اخراج عضو را به ارائه دلايل آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گزارش کند. تصميم اتاق ايران در اين خصوص قطعي است.
15. برگزاري همايش هاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحبنظران براي ارتقاء کيفي سطح دانش اعضاء.
16. تهيه گزارش هاي سه ماهه سالانه از عملکرد اتحاديه و ارسال آن به اتاق ايران.

ماده 43- خزانه دار
خزانه دار مسئول اداره امول مالي اتحاديه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي اتحاديه را تنظيم، وصولي ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي اتحاديه، با اطلاع رئيس هيئت مديره در محل دبير خانه اسناد مذکور را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده 44- کليه اسناد و مدارک مالي و تعهد آور با امضاء مشترک رئيس هيات مديره يا نائب رئيس و خزانه دار همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادي و مکاتبات اداري و معمولي با امضاء رئيس هيات مديره يا نائب رئيس و يا دبير همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.

ماده 45- بازرس
1. شرايط انتخاب بازرس مطابق با ماده 25 اساسنامه است.
2. يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يک سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
3. در صورت فوت، استعفاء يا سلب شرايط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلي، وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

ماده 46- وظايف بازرس
1. نظارت بر کليه اقدامات و عمليات هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومي و قوانين جاري کشور از وظايف بازرس مي باشد و در صورت مشاهده تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به هيئت مديره اطلاع و رفع آن را درخواست مي نمايد.
2. بازرس، ترازنامه تهيه شده توسط هيات دبيره براي تسليم به مجمع عمومي سالانه و همچنين در صورت لزوم کليه اسناد و اوراق مالي اتحاديه را مورد بررسي قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختيار مجمع عمومي بگذارد.
3. بازرس حداقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي گزارش مکتوب خود راجهت اطلاع امضاء تهيه و ارائه خواهد نمود.
4. بازرس موظف است در کليه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده نظارت نمايد.
5. بازرس موظف است يک نسخه از گزارشات خود را به دبيرخانه اتحاديه تحويل دهد.


ماده 47- کميته ها و مشاوران
اتحاديه به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي مطلوب وظايف خود مي تواند کميته هائي متشکل از نمايندگان شرکتهاي عضو و اعضاء حقيقي اتحاديه تشکيل دهد. نوع فعاليت هر کميته و تعداد اعضاء آن و طرزانتخاب آنان و وظايف کميته ها بر اساس آيين نامه اي خواهد بود که توسط هيئت مديره تهيه و تصويب مي گردد.

فصل پنجم: منابع مالي

ماده 48- اشخاص حقيقي و حقوقي داوطلب عضويت در اتحاديه به پرداخت مبلغ وروديه به حساب جاري اتحاديه و تسليم قبض آن به دبير خانه مي باشند.

ماده 49- هر عضو علاوه بر وروديه، موظف است ساليانه مبلغ حق عضويت خود را به حساب جاري اتحاديه واريز و قبض رسيد آن را نيز تحويل دبير خانه نمايد.

ماده 50- اتحاديه مي تواند از هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و کمکهاي نقدي و غير نقدي اعضاء يا اشخاص ثالث برخوردار گرديده و چنانچه ضرورت اقتضاء نمايد باتصويب هيئت مديره حق تحصيل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباري يا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

فصل ششم: انحلال و تصفيه

ماده 51- اتحاديه به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا بر طبق راي نهايي و قطعي محاکم قضائي منحل مي شود.

ماده 52- چنانچه انحلال اتحاديه از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشد مجمع هيئت تصفيه اي را متشکل از سه نفر از نمايندگان اعضاي حقوقي انتخاب مي نمايد. انتخاب اعضاء هيئت مديره اتحاديه قبل از انحلال در مقام اعضاء هيئت تصفيه بلامانع است. چنانچه انحلال اتحاديه از سوي محاکم قضائي اعلام شود محکمه هيئت تصفيه راتعيين نمود.

ماده 53- پس از اعلام انحلال اتحاديه و تعيين اعضاء هيئت تصفيه، مديران سابق اتحاديه مکلف مي باشند تمامي اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثيه اتحاديه را با تنظيم صورتجلسه تحويل نمايند.

ماده 54- هيئت تصفيه به نظارت نماينده اتاق ايران وضعيت بدهي ها و دارائي ها را روشن و پس از تصفيه، کليه اموال منقول باقيمانده در اختيار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قرار خواهد گرفت.

ماده 55- وظائف و تکاليف و اختيارات هيئت تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون اتحاديه و به طور کلي امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم: موارد متفرقه

ماده 56- حکميت
1. اتحاديه مي تواند در امور تخصصي خود اقدام به پذيرش امر حکميت (داوري) نمايد. در اين صورت هيئت مديره از بين خود و ساير نمايندگان شرکتهاي عضو و يا اشخاص حقيقي عضو، فرد يا افراد واجد شرايط را تعيين و پس از جلب موافقت، آنها را مامور رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

ماده 57- در صورتي که اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي پذيرد در صورت اعتراض مراتب به شوراي عالي نظارت منعکس مي شود نظر شورا قعطي و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 58-اين اساسنامه در يک مقدمه و 7 فصل و 58 ماده و 12 تبصره تهيه و به تصويب هيئت موسس اتحاديه متشکل از امضا، کنندگان ذيل رسيده است.