تاریخ درج مطلب: ساعت: تعداد بازدید: 3050

1. تلاش براي ساماندهي صادرات و بهبود کيفيت خدمات دهي اعضاء.
2. بازاريابي مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قيمت، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضا، با بهره گيري از آخرين رهيافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توسعه صادرات.
3. مشارکت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق ايران.
4. ايجاد ارتباط با بانکها و سازمانها اعتباري کشور و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء.
5. ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف اتحاديه، فعاليتهاي صادراتي اعضا، و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبکه اطلاع رساني و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي تخصصي.
6. فعاليت براي جذب و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در اتحاديه.
7. ارتقاء اعتبار و حيثيت اعضاء اتحاديه از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو.
8. انجام هر گونه فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي در داخل و خارج کشور درچهارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف اتحاديه.
9. تلاش براي توسعه صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.
10. کمک به تحقق هدفهاي کمي و کيفي تعيين شده براي صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.
11. حمايت از منافع مشترک اعضاء.
12. ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.
13. تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از توليد که زمينه افزايش صدور کالا، ياخدمات را فراهم مي کند.
14. جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط کميته انضباطي اتاق ايران.
15. تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني کالاها و يا خدمات صادراتي کشور و ايجاد فرصت هاي مناسب براي کليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها.
16. مشارکت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز صادرات کالاها و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه و کنترل آن از طريق تاسيس شرکتهاي بازرسي
17. کوشش در جهت رفع اختلافات في ما بين اعضاء و عنداللزوم از طريق حکميت مرکز داوري اتاق ايران.
18. معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.
19. اجراي آن دسته از وظايف اجرائي مرتبط با صادرات وزرتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي که به اتحاديه تفويض مي شود.
20. تهيه گزارشات هر شش ماه يک بار از عملکرد اتحاديه و ارزيابي آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران.
21. ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشکلات صادرات گروه کالايي و يا خدماتي موضوع فعاليت اتحاديه مربوطه به نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع.
22. برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي، صنعتي و تجارتي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت اتحاديه.
23. برگزاري و يا حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف اتحاديه
24. کوشش براي جذب سرمايه، فن آوري، مديريت، دانش فني و نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاء زمينه هاي موضوع فعاليت اتحاديه.
25. الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحاديه و همکاري مستمر با کميته انضباطي اتاق ايران.
26. افدام در جهت تشکيل صندوف غير دولتي توسعه صادرات استان خراسان رضوي.
27. اقدام در جهت ايجاد مراکز دائم تجاري در بازارهاي هدف.
28. دعوت از هيئتهاي خارجي و همچنين اعزام هيئتهاي بازاريابي به بازارهاي هدف.
29. اقدام در جهت صادرات خدمات در بخشهاي آموزشي- کشاورزي- فني مهندسي.
30. تلاش در جهت ايجاد انجمن متخصص بازرگاني استان خراسان رضوي.
31. ايجاد سايت اطلاع رساني صادر کنندگان و ارائه خدمات نرم افزاري.
32. تلاش در جهت ارتقاء صادرات غير نفتي استان از طريق تجارت الکترونيک و ايجاد زير ساختهاي لازم در اين زمينه.