تاریخ درج مطلب:1396/10/14 ساعت:14:28:23 تعداد بازدید: 80
سومین جلسه آموزش بازرگان جوان
موضوع: بازدید از گمرک، آشنایی با قوانین و رویه ها، با حضور ناظر محترم گمرکات خراسان رضوی